Коледж у фотографіях

sdim0118.jpg

Циклова комісія економіки, бухгалтерського обліку та фінансів

Циклова комісія заснована в 1995 році, готує фахівців за галуззю знань 0305 "Економіка і підприємництво" за спеціальностями "Фінанси і кредит", "Економіка підприємства", "Бухгалтерський облік", ліцензовані на проведення освітньої діяльності за рівнем "молодший спеціаліст".

У своїй діяльності циклова комісія орієнтується на передові стандарти освіти та наукові дослідження з метою підготовки фахівців, здатних до вирішення головних проблем економіки України, підвищення ефективності підприємств промисловості, дослідження різноманітних форм власності та форм господарювання, впровадження в економіку нових методів управління.

Випускники даних спеціальностей є спеціалістами з економічних питань, фінансів та кредиту, організації управління бухгалтерського обліку фінансового контролю і аудиторської діяльності в усіх галузях народного господарства, а також на підприємствах і в структурах як державної так і інших форм власності.

Бухгалтерський облік Сьогодні професія бухгалтера – одна з найважливіших в економічній діяльності підприємств. Якщо ви опануєте в нашому коледжі цю професію, то зможете працювати бухгалтером на підприємствах різних галузей. Вам відкриються таємниці економіки, комерції та комп’ютерних технологій обліку.

Економіка підприємства Дана спеціальність готує кваліфікованих фахівців у галузі економіки. Ви зможете виконувати професійну роботу економіста, економіста з планування, економіста з матеріально-технічного постачання, економіста зі збуту, техніка з нормування праці, техніка з планування, техніка з праці.

Фінанси і кредит Спеціальність посідає чільне місце в системі економічних знань. Після отримання знань зі спеціальності у нашому коледжі, Ви зможете займати посади працівників планово-фінансових відділів, бухгалтерії, банківських службовців, працівників податкової служби.

Студенти вивчають цикл гуманітарної підготовки, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, професійної та практичної підготовки. Особлива увага надається тим дисциплінам, які являються базовою основою формування майбутнього фахівця: економіка і нормування праці, бухгалтерський облік, фінанси підприємств, економіка підприємств, планування та організація діяльності підприємства, фінансовий облік, податкова система, економічний аналіз, менеджмент, маркетинг, банківські операції, гроші та кредит, бюджетна система, інформацій системи і технології на підприємствах, контроль і ревізія, казначейська справа, фінанси, економічна статистика, страхові послуги, статистика фінансів.

За роки існування циклової комісії створена належна матеріально-технічна база, що дозволяє готувати кадри на високому рівні та реалізувати принцип ступеневої підготовки фахівців економічного профілю.

Випускникам надається можливість продовжити навчання за скороченими термінами у вузах ІІІ і ІV рівнів акредитації, з якими коледж уклав договори про створення навчальних комплексів. Серед них Житомирський державний технологічний університет, Національний агроекологічний університет (м. Житомир), Ірпінська національна податкова академія.

Сучасна система освіти дозволяє випускникам на цих же умовах продовжити за комплексом навчання у будь-якому  вищому навчальному закладі ІІІ і ІV рівнів акредитації  в Україні. Умовами комплексу передбачається виконання умов Болонського процесу, гнучке та оперативне задоволення  потреб підприємства Житомирського регіону в спеціалістах економічного профілю.

Студенти проходять виробничу та технологічну практики на підприємствах області, які в подальшому при можливості стають стартом у професійній кар’єрі випускників. Основна маса студентів пишається обраною професією, зацікавлена у придбанні знань, про що вказує їх опитування. Це наслідок постійної виховної роботи викладачів циклової комісії.

Фахівці з бухгалтерського обліку, економіки та фінансів (галузь знань "Економіка підприємств") можуть працевлаштовуватися на наступні посади:

–     Бухгалтер-ревізор

–     Консультант з податків і зборів

–     Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки

–     Аналітик з кредитування

–     Економіст

–     Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності .

–     Економіст з планування

–     Економіст з податків та зборів

–     Економіст з фінансової роботи

–     Економічний радник

–     Консультант з економічних питань

–     Оглядач з економічних питань

–     Замісник головного бухгалтера

–     Фінансовий директор

–     Начальник відділу

–     Бухгалтер-економіст

–     Бухгалтер за сумісництвом

–     Помічник економіста

–     Податковий інспектор

–     Ревізор

–     Касир

–     Касир в банк

–     Касир валютний

–     Бухгалтер-касир

–     Помічник бухгалтера

–     Консультант

–     Операціоніст

–     Спеціаліст кредитного відділу

–     Спеціаліст по роботі з клієнтами

–     Спеціаліст з фінансування

–     Спеціаліст з пластикових карт

–     Спеціаліст з валютних операцій

–     Спеціаліст з оподаткування

–     Спеціаліст з банківського ПЗ

–     Спеціаліст казначейства

–     Інше

Багато випускників працюють на відповідних посадах, заслуговують поваги, підвищують свій фаховий рівень та повертаються у коледж викладачами. Це є ознакою цілеспрямованої роботи викладачів циклової комісії  та інших фахівців коледжу.

З 2003 року циклову комісію очолює Іванова Тетяна Георгіївна, вона приділяє велику увагу професіоналізму викладачів циклової комісії, якості підготовки майбутніх фахівців та подальшому навчанню випускників у вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації.

Весь викладацький склад комісії за своїми діловими якостями відповідає сучасним вимогам і забезпечує високий рівень навчального процесу. Середній вік комісії 35 років.

Спроможність здійснювати підготовку зазначених спеціалістів згідно кваліфікаційним вимогам багато залежить від кадрового забезпечення комісії, у якій працює 12 викладачів – Іванова Т.Г., Волківська А.М., Шатило Н.В., Трифонова І.В., Молчанова Н.М., Антонюк Л.І., Цисар В.М., Камінська Л.Л., Данилова І.Г., Гаврилова О.А., Козак Н.М., Скришевська О.С.

Окрім лекційно-практичних занять студенти беруть участь у брейн-рингах, конкурсах, тренінгах. Також студенти мають можливість проявити себе під час олімпіади та конференціях.