Коледж у фотографіях

sdim0073.jpg

Циклова комісія оброблювання деревини та хіміко-механічної переробки деревини

 

Важко уявити життя людини без виробів, які її оточують. Перші вироби були виготовлені людиною з деревини. Це була звичайна палиця, яка використовувалась як знаряддя праці. І на сьогоднішній день деревина не втратила своєї актуальності із-за своїх чудових властивостей і використовується у багатьох галузях народного господарства.

Технологічний  процес оброблювання деревини вважається одним з найдревніших. І перші учні казенної ремісничої школи (яка була відкрита 100 років тому і на базі якої створений Житомирський технологічний коледж) набували саме теслярсько-токарні знання та навички, які потам успішно застосовували у своїй роботі.

Циклова комісія готує спеціалістів середньої ланки для виробництв деревообробної, меблевої промисловості та інших галузей народного господарства.

Комісія налічує 10 чоловік, які працюють за основним місцем роботи. Очолює її Омельчук А.О. викладач-методист, який працює у коледжі з 1976 року і викладає спец. предмети. До складу комісії входять викладачі спец.  предметів, які мають великий практичний досвід роботи на виробництві та у коледжі, а саме: Стельмашнко В.П. директор коледжу, має наукові ступені кандидата педагогічних наук та доктора філософських наук у галузі освіти, у коледжі – з 1964 року; Ковтонюк Л.М. викладач-методист; Лесик О.Д. завідувач заочним відділенням, викладач методист;  Буханевич М.Й., викладач методист; викладачі вищої категорії Дишлева Т.І., Бодашевський Р.С., Шурпан М.М., першої - Добжанська Л.В.; другої -  Ковальчук О.В.     Викладачі добре знають матеріал, постійно удосконалюють свою майстерність.

Циклова комісія підтримує тісний зв’язок з вищими навчальними закладами до яких після закінчення коледжу поступають студенти на скорчений термін навчання та підприємствами галузі, які постійно запрошують випускників для подальшого працевлаштування.

Соціально-економічні зміни у суспільстві, зростання конкуренції на ринку праці ставлять дуже високі вимоги до випускників коледжу. Тому робота викладачів циклової комісії направлена на те, щоб студенти не тільки отримували знання, а ще й вчились втілювати їх у життя, вміли приймати рішення в нестандартних умовах, працювати на кінцевий результат. Викладачі успішно поєднують всі форми навчання, у тому числі і інноваційні. Це дає змогу студентам легше засвоювати матеріал, вони набувають навичок раціонально використовувати комп’ютер у своїй професійній діяльності, що являється важливим показником повноцінності сучасного спеціаліста. Велика увага приділяється практичній підготовці студентів безпосередньо на виробництві. Проводяться виїзні практичні роботи на деревооброблювальих та меблевих виробництвах  міста, області та інших регіонів. З новим сучасним обладнанням та технологіями, студенти знайомляться на міжнародних виставках, які періодично проводяться у м. Києві.

Після закінчення коледжу випускники продовжують навчання у вищих навчальних закладах м. Житомира, Львова, Києва, Харкова та інших міст України.

До компонентного складу промислового комплексу України входять галузі лісової промисловості по механічній, хіміко – механічній та хімічній переробці деревини: целюлозно – паперова,  фанерна, виробництво деревино – стружкових та деревино – волокнистих  плит і  пластиків. Підприємства  галузей розміщені практично  на всій території нашої країни і виготовляють понад 40 найменувань товарів народного вжитку та таких, що використовуються в промисловості.

Протягом чотирьох десятиріч циклова комісія спеціальності “Хіміко – механічна переробка деревини та деревних матеріалів” готує молодих спеціалістів даних галузей. В  далекому 1972 році  був перший випуск 56 техніків - технологів даної спеціальності, а  за весь період існування комісії було підготовлено понад 1500 випускників. Більшість з них у подальшому закінчили вищі навчальні заклади, працюють на підприємствах галузі і  займають керівні посади – генеральний директор ВАТ “Аверс” Сидоренко В.Д (м. Київ), директор Солоницівського КМД Андрійчук В.А., тощо.

За цей час у цикловій комісії плідно працювали викладачі – Заслужений учитель України Шелудченко М.Л.,  Герасименко Г.І, Кулаковський Ю.Л., Кагановська Е.Д., Пелешок Т.Ф., Стецюк Т.М., які зробили вагомий внесок в становлення та розвиток даної спеціальності. Понад 30 років циклову комісію очолював Відмінник освіти України, викладач вищої категорії  Тимошенко А.С., який є розробником галузевого стандарту  вищої освіти даної спеціальності.

Тривалий час у складі комісії працює досвідчений викладач – методист Альбота Н.Г.,  яка значну увагу приділяє методичній роботі, допомагає молодим викладачам циклової комісії у вдосконалені професійної діяльності, набутті педагогічної майстерності.

З 2000 року у складі комісії працює  викладач вищої категорії Степанова Т.В., випускниця коледжу, яка одержала вищу освіту в Дніпропетровському хіміко – технологічному університеті.

У 2006 році комісія поповнилась молодим ініціативним  викладачем хімії та біології  Годлевською О.В. Вона активно бере участь в роботі циклової комісії коледжу та обласного об’єднання хіміків, переймає досвід старших колег.

Викладачі циклової комісії постійно знаходяться у творчому  пошуку, застосовують  нові форм та методи навчання, впроваджують інноваційні технології навчання. Так, Тимошенко А.С. є автором підручника “Практикум з технології та обладнання виробництва деревних плит та пластиків”,  декількох методичних розробок до курсового та дипломного проектування.

Викладач Альбота Н.Г. створила якісне сучасне  навчально-методичне забезпечення предметів,  узагальнила власний досвід поєднання класичних методик навчання і сучасних інноваційних технологій навчання – створивши при цьому відпрацьовану і перевірену роками власну систему інтерактивного навчання; основну педагогічну ідею названої системи розкрила у методичній роботі “Сучасні інноваційні технології  в організації навчального процесу викладання дисципліни “Біологія” у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації".

Степанова Т.В. широко застосовує мультимедійні технології як засіб інтерактивного навчання. Використання комп'ютера і мультимедійних технологій (мультимедійний проектор та інтерактивна дошка) дають позитивні результати при поясненні нового матеріалу, моделюванні різних навчальних  ситуацій, при зборі потрібної інформації, при оцінюванні знань, а також дозволяють на практиці реалізувати такі методи навчання, як: ділові ігри, проблемні ситуації, презентації, метод проектів. На своїх заняттях викладач використовує різні навчальні програми на компактдисках, при проведенні лабораторно – практичних робіт  застосовує  матеріали віртуальної хімічної лабораторії, що дозволяє студентам спостерігати  за хімічними процесами та реакціями, які в звичайній лабораторії відтворити неможливо. Результати своєї роботи викладач узагальнила в методичній розробці “Використання мультимедійних технологій у викладанні хімії”.

Вдало використовує на своїх заняттях нові методи навчання молодий спеціаліст Годлевська О.В., яка постійно працює над підвищенням рівня професійної діяльності  і педагогічної майстерності.