Коледж у фотографіях

sdim0126.jpg

Правила прийому 2016

 

Міністерство освіти і науки  України

Житомирський технологічний коледж

Київського національного університету будівництва і архітектури

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Ректор КНУБА заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки,

професор, д.е.н.,

___________________ П. М.Куліков

затверджено

 

 

Педагогічною радою  ЖТК КНУБА

Протокол №2 від 10.12.2015 року

Голова педагогічної ради

________________В.П. Стельмашенко

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Житомирського технологічного коледжу

Київського національного університету

будівництва і архітектури в 2016 році

 

 

Провадження освітньої діяльності у Житомирському технологічному коледжі Київського національного університету будівництва і архітектури здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки  України    серія АЕ № 636711,  дата видачі 19.06.2015

№ п/п

Шифр та найменування галузі знань

Код та назва спеціальності

Ліцензований обсяг

№ протоколу

ДАК.

Термін дії сертифікату

денна

заочна

1

2

3

4

5

6

1

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

50

-

Протокол № 113

від 25.11.2014

До 01.07.2024р.

2

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

30

30

Протокол № 115

від 31.03.2015

До 01.07.2025

3

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

30

-

Протокол № 88

від 30.06.2011

До 01.07.2016р.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

30

15

Протокол № 110

від 08.07.2014 До 01.07.2019

4

 

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

50

-

Протокол № 96

від 25.05.12

До 01.07.2017р.

123

Комп’ютерна інженерія

60

-

Протокол № 110

від 08.07.2014 До 01.07.2019р.

 

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

25

25

Протокол № 88 від 30.06.11

До 01.07.2016р.

5

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

50

-

Протокол № 94

від 23.03.12

До 01.07.2017р.

6

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

25

-

Протокол № 94

від 23.03.12

До 01.07.2017р.

7

20

Аграрні науки та продовольство

205

Лісове господарство

100

15

Протокол № 94

від 23.03.12

До 01.07.2017р.

8

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

30

30

Протокол № 96

від 25.05.12

До 01.07.2017р.

 

 

Правила прийому розроблені Відбірковою  комісією Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015р. за № 1353/27798.

 

І. Загальні положення

1.1. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

вступне випробування - перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного іспиту, творчого конкурсу або фахового випробування;

вступний іспит - оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми вищої освіти;

вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до вищого навчального закладу;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсний бал – сума балів вступника, до якої входять результати вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до цих правил та Умов прийому для осіб, що вступають для здобуття вищої освіти;

конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до коледжу;

право на зарахування поза конкурсом - право вступника, передбачене законом, щодо зарахування до вищого навчального закладу без участі в загальному відборі, що реалізується відповідно до цих Правил;

право першочергового зарахування - право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

рейтинговий список вступників - список вступників за спеціальностями, що формується відповідно до цих правил прийому до коледжу;

співбесіда - перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо включення вступника до рейтингового списку;

творчий конкурс - форма вступного випробування для вступу на основі повної та базової загальної середньої освіти, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за спеціальністю «Дизайн»;

технічна помилка - описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі.

Термін "ваучер" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про зайнятість населення".

1.2. Житомирський технологічний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

1.3. Організацію прийому вступників до коледжу здійснює Відбіркова комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу, який є її головою. Відбіркова комісія діє згідно з положенням про відбіркову комісію коледжу, затвердженим педагогічною радою.

1.4. Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих правил прийому до коледжу, а також відкритість та прозорість роботи відбіркової комісії.

1.5. Рішення відбіркової комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором коледжу.

1.6. Усі питання, пов'язані з прийомом коледжу, вирішуються відбірковою комісією на її засіданнях. Рішення відбіркової комісії оприлюднюються на інформаційних стендах відбіркової комісії і на офіційному веб-сайті коледжу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

1.7. Усі особи, які здобувають вищу освіту у коледжі мають рівні права та обов’язки.

1.8. Прийом до коледжу на всі спеціальності здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

1.9. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано, умови проживання відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються на перший курс особи з базовою загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти приймаються на другий курс (з нормативним терміном навчання) особи, які подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, окрім випадків, зазначених у розділах VII, ІX цих Правил.

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти коледж має право приймати на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, окрім випадків, зазначених у розділах VII, ІX цих Правил.

2.4. Коледж має право приймати за результатами вступних випробувань на другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (напрям підготовки), згідно із Таблицею відповідності професій, зазначених у Національному класифікаторі професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та з урахуванням вимог Національного класифікатора професій ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, який затверджується наказом Міністерства освіти і науки України, або іншу спеціальність, що зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.

2.5. Коледж має право приймати на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до коледжу (див. пункт 8.6. розділу VІІI цих Правил).

2.6. Коледж здійснює прийом студентів на старші курси у порядку  переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно по Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у коледжі здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

за рахунок державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти у вигляді повної або часткової оплати навчання визначеним законом категоріям осіб. Порядок та умови надання державної цільової підтримки визначаються Кабінетом Міністрів України;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

за ваучерами;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

3.3. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

3.4. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних і комунальних вищих навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

3.5. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи відбіркової комісії:

З понеділка по п’ятницю – з 8 00 до 17 00 (20, 27 липня, 05 серпня до 18 00)

В суботу – з 8 00 до 14 00

Обідня перерва – з 13 00 до 14 00

Неділя – вихідний

З 21 липня по 06 серпня 2016 р. відбіркова комісія працює без вихідних.

 

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

01 серпня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить коледж

20 липня 2016 року

-

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить коледж

о 18.00 годині

20 липня 2016 року

-

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

 

 

 

о 18.00 годині

27 липня 2016 року

26 серпня

2016 року

Строки проведення коледжем творчих конкурсів

21-27 липня 2016 року

 

-

Строки проведення коледжем вступних випробувань

21-27 липня 2016 року

-

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години 28 липня 2016 року,

не пізніше 12.00 години

01 серпня 2016 року

не пізніше

29 серпня 2016 року

Термін виконання вступниками вимог до зарахування відповідно до пункту 14.1 розділу ХІV цих Правил

до 18.00 години 05 серпня 2016 року

не пізніше

01 вересня 2016 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12.00 години

06 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 12 серпня

2016 року

не пізніше

5 вересня 2016 року

V. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до коледжу

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до коледжу (далі - заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії коледжу.

5.2. Вступник може подати заяву (заяви) тільки в паперовій формі. Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.  Заяви, подані на певну спеціальність до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважається фактом подання однієї заяви.

Факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою відбіркової комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано коледжем на підставі рішення відбіркової комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Відбіркова комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до коледжу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5.3. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);

свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил) (за наявності).

На вимогу вступника відбіркова комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або  копії;

сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі ІV цих Правил, для прийняття відбірковою комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.6. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році.

5.7. Коледж самостійно визначає мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітнього предмета, з яким вступник допускається до участі у конкурсі.

5.8. Копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил) (за наявності).

5.9. Усі  копії  документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією коледжу,  або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.10. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих

вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Адміністратора Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Відбіркова комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

5.11. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів

(творчих конкурсів), але не пізніше 01 серпня 2016 р..

Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах

відбіркової комісії та веб-сайті коледжу.

5.12. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/ 27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється вищим навчальним закладом до початку другого семестру першого року навчання його власника.

5.14. Відбіркова комісія коледжу перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

VI. Організація і проведення конкурсу

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з предметів визначених Переліком конкурсних предметів  (див. додаток 5) та конкурсу творчих здібностей, якщо він передбачений для вступу на певну спеціальність.

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів), бала за конкурс творчих здібностей (у разі його проведення) середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, та за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) або за успішне закінчення підготовчих курсів коледжу для вступу до ВНЗ на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до коледжу. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці.

Вагові коефіцієнти становлять:

для бала сертифіката ЗНО з української мови та літератури – 0,4;

для бала сертифіката ЗНО з математики – 0,5;

для середнього бала документа про повну середню освіту – 0,1;

для бала за конкурс творчих здібностей (для спеціальності «Дизайн») – 0,5;

для бала сертифіката ЗНО з історії України ( для спеціальності «Соціальна робота» – 0,5.

Додатковий бал за особливі успіхи або успішне закінчення підготовчих курсів коледжу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності – 10 балів (див. додаток 6, додаток 7).

Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 3 до цих Правил.

6.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділами VII та ІХ цих Правил.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчого конкурсу, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів за особливі успіхи або успішне закінчення підготовчих курсів коледжу.

Додатковий бал за особливі успіхи або успішне закінчення підготовчих курсів коледжу – 1,8 бала (див. додаток 6, додаток 7).

Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

 

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти.

7.1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у коледжі мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

7.2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у коледжі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у т.ч. демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

 

 

VIIІ. Проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів

8.1.  Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 12-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу (кількість сесій – 2).

Результат творчого конкурсу обчислюється як середньоарифметичний бал з першого та другого завдань. Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі складає не менше 4.

8.2. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу (кількість сесій – 2).

Результат творчого конкурсу обчислюється як середньоарифметичний бал з першого та другого завдань. Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі складає не менше 124.

Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого відбірковою комісією середнього балу, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

8.3. Для проведення творчого конкурсу з рисунку за спеціальністю “Дизайн” необхідно виконати два завдання.

Завдання творчого конкурсу для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти

 

 

п/п

 

 

Критерії, за якими оцінюються завдання

Кількість балів

на основі базової загальної середньої освіти

на основі повної загальної середньої освіти

1

2

3

4

1.

 

 

 

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

 

1.5.

Завдання перше

Вимагає від абітурієнтів створити з кількох геометричних фігур об’ємну композицію на фоні одноколірної драперії в чорно-білому тоні.

Оригінальність образного рішення

Відчуття пропорційності

Просторове розташування

Передача за допомогою світла та тіні форми і об’єму натюрморту

Якість виконання, охайність

 

 

 

 

1-12

1-12

1-12

 

1-12

1-12

 

 

 

 

100-200

100-200

100-200

 

100-200

100-200

2.

 

 

 

 

 

 

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

 

2.5.

Завдання друге

Створити з двох-трьох побутових предметів, поєднаних однією кольоровою гамою з чітко визначеним головним предметом, гармонійну колористичну композицію на фоні драперії із складками нейтрального кольору засобами водорозчинних фарб.

Оригінальність образного рішення

Відчуття пропорційності, гармонії кольору

Композиційне розташування

Передача за допомогою світла, тіні, кольору форми і об’єму натюрморту

Якість виконання, охайність

 

 

 

 

 

 

 

1-12

1-12

1-12

 

1-12

1-12

 

 

 

 

 

 

 

100-200

100-200

100-200

 

100-200

100-200

 

8.4. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. (Програми творчих конкурсів обов'язково оприлюднюються на інформаційному стенді відбіркової комісії та веб-сайті коледжу).

8.5. Відбіркова комісія коледжу допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі неповної, базової або повної вищої освіти, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста які подають документи про неповну, базову або повну вищу освіту (або їх копії).

Конкурсний бал особи, яка вступає на основі неповної, базової або повної вищої освіти обчислюється як сума результатів вступних випробувань (див. додаток 5) та середнього бала диплому (додатка до диплому), що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. При цьому середній бал обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності (див. додаток 8) . Оцінки з документа про освіту, виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Значення мінімальної кількості балів, отриманих на вступному випробуванні, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста , становить 124 бали.

Термін навчання особи, яка вступає на основі неповної, базової або повної вищої освіти вирішується відбірковою комісією в залежності від академічної різниці, яка ліквідовується вступником відповідно до наказу МОН України № 245 від 15.07.96р.

8.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

8.7. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені коледжем, розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора коледжу.

8.7.1. Апеляція щодо оцінки вступного випробування, що проводилися в коледжі, подається абітурієнтом в апеляційну комісію (секретарю апеляційної комісії) не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

8.7.2. Апеляція подається в письмовій формі (заява) на ім’я голови Відбіркової комісії коледжу, в якій вказується конкретне спірне питання, що виникло під час вступного випробування. В заяві вступник вказує дату подачі заяви в апеляційну комісію та засвідчує її особистим підписом.

8.7.3. Апеляції з питань відсторонення від випробувань апеляційною комісією не розглядаються  в разі користування абітурієнтом під час випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням).

8.7.4. Секретар апеляційної комісії приймає апеляцію від абітурієнта та реєструє її в журналі реєстрації апеляцій і відповідей.

8.7.5. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило в присутності абітурієнта.

8.7.6. Розгляд апеляції та прийняття рішення апеляційною комісією проводиться при присутності не менше ніж дві третини складу членів комісії, затвердженої наказом директора коледжу при обов’язковій присутності Голови комісії.

8.7.7. Під час роботи апеляційної комісії ведеться протокол засідання комісії з повним записом розгляду апеляційної справи. В протокол записується прийняте рішення (висновок). Протокол підписує Голова та члени апеляційної комісії.

8.7.8. Додаткове опитування абітурієнта при розгляді апеляції не допускається.

8.7.9. Рішення апеляційної комісії розглядається та затверджується Відбірковою комісією коледжу.

8.7.10. Після розгляду апеляції не пізніше як на наступний робочий день, апеляційна комісія надає абітурієнту письмову відповідь за підписом Голів Відбірковою та апеляційної комісій, скріпленої печаткою коледжу.

8.7.11. Видача відповіді на апеляцію абітурієнта реєструється секретарем комісії в журналі реєстрації апеляцій та відповідей.

8.8. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Відбіркова комісія за умови наявності педагогічних  кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

8.9. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів) формуються в Єдиній базі.

 

 

 

 

 

ІХ. Зарахування за співбесідою

9.1. За результатами співбесіди зараховуються до коледжу особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.

особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів одинадцятого-чотирнадцятого статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

9.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова відбіркової комісії коледжу.

9.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зарахуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ;

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальних захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;

особи, яким відповідно до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється відбірковою комісією коледжу і становить не більше 10 відсотків обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного коледжу, але не менше одного місця. Зарахування осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 10.2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 

XІ. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до коледжу мають :

особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

особи, які набрали більшу кількість балів за сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання  (вступним іспитом) з профільного конкурсного предмету;

випускники підготовчих курсів коледжу;

особи, які мають вищий середній бал оцінок у документі про освіту;

при однаковому конкурсному балі особи в порядку першочерговості подання заяв про вступ до коледжу.

11.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 11.1 цього розділу.

 

 

XІI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

вступники, рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

вступники, рекомендовані до зарахування за конкурсом.

12.2. У межах кожної зазначеної в пункті 12.1. цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІІ цих Умов (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) для:

осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;

осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами.

осіб, які мають вищий середній бал документа про освіту.

12.3. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.4. Рейтингові списки формуються відбірковою комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті коледжу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються відбірковою комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах відбіркової комісії та веб-сайті коледжу.

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 13.1 розділу XІІІ цих Правил.

 

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 4 цього розділу.

 

XIІI. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення відбіркова комісія приймає у строк, визначений у розділі ІV цих Правил, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі XІІ цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника - від вищого до нижчого.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності - у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. Відбіркова комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих Правил.

13.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відбіркової комісії коледжу.

Рішення відбіркової комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті коледжу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

 

XIV. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

14.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття відбірковою комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до відбіркової комісії коледжу.

14.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил, не подали до відбіркової комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час обрання вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 14.1 розділу XІV цих Правил.

15.2. Відбіркова комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до відбіркової комісії коледжу).

Між строками, встановленими в пункті 4.2. розділу ІV цих Правил, рекомендація до зарахування на місця за кошти державного бюджету надається вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відбірковою комісією без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на навчання за кошти державного бюджету в іншому вищому навчальному закладі або на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму).

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

15.3. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, у довільній формі, що подається до відбіркової комісії коледжу і долучається до особової справи.

15.4. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 14.1 розділу XІV цих Правил.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

15.5. При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються у вищому навчальному закладі за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XVІ. Наказ про зарахування

6.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором коледжу на підставі рішення відбіркової комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді відбіркової комісії і веб-сайті коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі ІV цих Правил.

16.2. Рішення відбіркової комісії про зарахування вступника може бути скасоване відбірковою комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 18.5 розділу XVIІІ цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з коледжу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм, напрямів підготовки) коледжу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви на іншу спеціальність.

16.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 14.1 розділу XІV цих Правил.

 

XVIІ. Зарахування до вищих навчальних закладів на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 15.2, 15. 3 розділу XV цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня року вступу.

17.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

XVIІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до коледжу

18.1. На засіданні відбіркової комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Акредитація журналістів здійснюється відбірковою комісією за листом-клопотанням засобу масової інформації. Акредитований журналіст при собі повинен мати: документ, що засвідчує особу; журналістське посвідчення; копію ліцензії на проводження журналістської діяльності.

18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

18.3. Коледж зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (кожною спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах відбіркової комісії і на офіційному веб-сайті коледжу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

18.4. Голова відбіркової комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на стендах відбіркової комісії та на офіційному веб-сайті коледжу.

18.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

18.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів ІX - XІ цих Правил.

 

Додаток 1 до Правил прийому до Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури

Перелік спеціальностей

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн. (2015/2016 н.р.) *

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма        навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

на основі базової загальної середньої освіти

на основі повної загальної середньої освіти

на основі повної загальної середньої освіти

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

50

-

4 р.

3 р.

-

6965,00

-

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

30

30

3 р.

2 р.

2 р.

6000,00

3500,00

07

Управління та адмініструван-

ня

071

Облік та оподаткування

30

-

3 р.

2 р.

-

6000,00

-

072

Фінанси, банківська справа та страхування

30

15

3 р.

2 р.

2 р.

6500,00

3500,00

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

50

-

4 р.

3 р.

-

6965,00

-

123

Комп’ютерна інженерія

60

-

4 р.

3 р.

-

6900,00

-

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

25

25

4 р.

3 р.

3 р.

6000,00

3000,00

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

50

-

4 р.

3 р.

-

6000,00

-

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічна технологія та інженерія

25

-

4 р.

3 р

-

-

-

20

Аграрні науки та продовольство

205

Лісове господарство

100

15

4 р.

3 р.

3 р.

6000,00

3000,00

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

30

30

3 р.

2 р.

2 р.

6500,00

3500,00

* - може бути змінена

 

Додаток 5  до Правил прийому до Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (базовий рівень)

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів (вступних, творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

1

2

3

4

5

Дизайн

022

1. Українська мова та література

100

2. Творчий конкурс (рисунок)

профільний

124

Економіка

051

1. Українська мова та література

100

2. Математика

профільний

100

Облік та оподаткування

071

1. Українська мова та література

100

2. Математика

профільний

100

Фінанси, банківська справа та страхування

072

1. Українська мова та література

100

2. Математика

профільний

100

Інженерія програмного забезпечення

121

1. Українська мова та література

100

2. Математика

профільний

100

Комп’ютерна інженерія

123

1. Українська мова та література

100

2. Математика

профільний

100

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

1. Українська мова та література

100

2. Математика

профільний

100

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151

1. Українська мова та література

100

2. Математика

профільний

100

Хімічна технологія та інженерія

161

1. Українська мова та література

100

2. Математика

профільний

100

Лісове господарство

205

1. Українська мова та література

100

2. Математика

профільний

100

Соціальна робота

231

1. Українська мова та література

100

2. Історія України

профільний

100


Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік вступних екзаменів (творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у вступних екзаменах  або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

1

2

3

4

5

Дизайн

022

1. Українська мова

4

2. Творчий конкурс (рисунок)

профільний

4

Економіка

051

1. Українська мова

4

2. Математика

профільний

4

Облік та оподаткування

071

1. Українська мова

4

2. Математика

профільний

4

Фінанси, банківська справа та страхування

072

1. Українська мова

4

2. Математика

профільний

4

Інженерія програмного забезпечення

121

1. Українська мова

4

2. Математика

профільний

4

Комп’ютерна інженерія

123

1. Українська мова

4

2. Математика

профільний

4

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

1. Українська мова

4

2. Математика

профільний

4

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151

1. Українська мова

4

2. Математика

профільний

4

Хімічна технологія та інженерія

161

1. Українська мова

4

2. Математика

профільний

4

Лісове господарство

205

1. Українська мова

4

2. Математика

профільний

4

Соціальна робота

231

1. Українська мова

4

2. Історія України

профільний

4


Для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які не брали участь

у зовнішньому незалежному оцінюванні

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік вступних екзаменів (творчих конкурсів)

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у вступних екзаменах  або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

1

2

3

4

5

Дизайн

022

1. Українська мова та література

4

2. Творчий конкурс (рисунок)

профільний

4

Економіка

051

1. Українська мова та література

4

2. Математика

профільний

4

Облік та оподаткування

071

1. Українська мова та література

4

2. Математика

профільний

4

Фінанси, банківська справа та страхування

072

1. Українська мова та література

4

2. Математика

профільний

4

Інженерія програмного забезпечення

121

1. Українська мова та література

4

2. Математика

профільний

4

Комп’ютерна інженерія

123

1. Українська мова та література

4

2. Математика

профільний

4

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

1. Українська мова та література

4

2. Математика

профільний

4

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151

1. Українська мова та література

4

2. Математика

профільний

4

Хімічна технологія та інженерія

161

1. Українська мова та література

4

2. Математика

профільний

4

Лісове господарство

205

1. Українська мова та література

4

2. Математика

профільний

4

Соціальна робота

231

1. Українська мова та література

4

2. Історія України

профільний

4


Додаток 6 до Правил прийому до Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей

на які при вступі до коледжу будуть нараховуватись додаткові бали

 

КОД

Назва спеціальностей

кількість балів

на основі базової загальної середньої освіти

на основі повної загальної середньої освіти

121

Інженерія програмного забезпечення

1,8

10

123

Комп’ютерна інженерія

1,8

10

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1,8

10

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1,8

10

161

Хімічна технологія та інженерія

1,8

10

205

Лісове господарство

1,8

10

 

 Додаток 8  до Правил прийому до Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

1

106,0

3,5

121,0

6

143,0

8,5

166,8

11

190,5

1,1

106,0

3,6

121,6

6,1

144,0

8,6

167,7

11,1

191,4

1,2

107,2

3,7

122,2

6,2

144,9

8,7

168,7

11,2

192,4

1,3

107,8

3,8

122,8

6,3

145,9

8,8

169,6

11,3

193,3

1,4

108,4

3,9

123,4

6,4

146,8

8,9

170,5

11,4

194,3

1,5

109,0

4

124,0

6,5

147,8

9

171,5

11,5

195,2

1,6

109,6

4,1

125,0

6,6

148,7

9,1

172,4

11,6

196,2

1,7

110,2

4,2

125,9

6,7

149,7

9,2

173,4

11,7

197,1

1,8

110,8

4,3

126,9

6,8

150,6

9,3

174,3

11,8

198,1

1,9

11104

4,4

127,8

6,9

151,6

9,4

175,3

11,9

199,0

2

112,0

4,5

128,8

7

152,5

9,5

176,2

12

200,0

2,1

112,6

4,6

129,7

7,1

153,5

9,6

177,2

 

 

2,2

113,2

4,7

130,7

7,2

154,4

9,7

178,1

 

 

2,3

113,8

4,8

131,6

7,3

155,4

9,8

179,1

 

 

2,4

114,4

4,9

132,6

7,4

156,3

9,9

180,0

 

 

2,5

115,0

5

133,5

7,5

157,3

10

181,0

 

 

2,6

115,6

5,1

134,5

7,6

158,2

10,1

181,9

 

 

2,7

116,2

5,2

135,4

7,7

159,2

10,2

182,9

 

 

2,8

116,8

5,3

136,4

7,8

160,1

10,3

183,8

 

 

2,9

117,4

5,4

137,3

7,9

161,1

10,4

184,8

 

 

3

118,0

5,5

138,3

8

162,0

10,5

185,7

3,1

118,6

5,6

139,2

8,1

163,0

10,6

186,7

 

 

3,2

119,2

5,7

140,2

8,2

163,9

10,7

187,6

 

 

3,3

119,8

5,8

141,1

8,3

164,9

10,8

188,6

 

 

3,4

120,4

5,9

142,1

8,4

165,8

10,9

189,5

 

 


 

Приймальна комісія

Перелік спеціальностей денної форми навчання Житомирського технологічного коледжу


Деревообробні технології (051801)

Оброблювання деревини (5.05180102)

Термін навчання на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців, на базі 11 класів -2 роки 10 місяців. На контрактній основі та за державні кошти.


Дизайн (020207)

Дизайн. Спеціалізація «Промисловий дизайн» (5.02020701)

Термін навчання на базі 9 класів -3 роки 10 місяців, на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців. По закінченню  випускники отримують кваліфікацію художник- конструктор (дизайнер). На контрактній основі та за державні кошти.


Хімічна технологія (051301)

Хіміко механічна переробка деревини і деревних матеріалів (5.05130111)

Термін навчання а базі 9 класів - 3 роки 10 місяців, на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців. За державні кошти.


Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (050202)

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва (5.05020201)

Термін навчання на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців, на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців. На контрактній основі та за державні кошти.


Електротехніка та електро-технології (050701)

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств та цивільних споруд (5.05070104)

Термін навчання на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців, на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців. На контрактній основі та за державні кошти.


Програмна інженерія (050103)

Розробка програмного забезпечення (5.05010301)

Термін навчання на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців, на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців. На контрактній основі та за державні кошти.


Комп'ютерна інженерія (050102)

Обслуговування  комп’ютерних систем і мереж (5.05010201)

Термін навчання на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців, на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців. На контрактній основі та за державні кошти.


Фінанси і кредит (030508)

Фінанси і кредит (5.03050801)

Термін навчання на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців, на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців. На контрактній основі та за державні кошти.


Економіка підприємства (030504)

Економіка підприємства (5.03050401)

Термін навчання на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців, на базі 11 класів - 1рік 10 місяців. На контрактній основі та за державні кошти.


Облік і аудит (030509)

Бухгалтерський облік (5.03050901)

Термін навчання на базі 9 класів - 2 роки 10  місяців, на базі 11 класів - 1рік 10 місяців. На контрактній основі та за державні кошти.


Соціальна допомога (130101)

Соціальна робота (05.13010101)

Термін навчання на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців, на базі 11 класів - 1рік 10 місяців. На контрактній основі та за державні кошти.


 

До уваги абітурієнтів! На базі 11 класів можливий набір (поповнення) у групи на всі спеціальності денної форми навчання

 

 

Перелік спеціальностей заочної форми навчання Житомирського технологічного коледжу

Підготовка молодших спеціалістів для осіб, що закінчили 11 класів.


Деревооброблювальні технології (051801)

Оброблювання деревини (5.05180102)

За направленням юридичних осіб. На контрактній основі та за державні кошти. Термін навчання 3 роки 3 місяці.


Електротехніка та електро-технології (050701)

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств та цивільних споруд (5.05070104)

На контрактній основі та за державні кошти. Термін навчання  3 роки.


Економіка підприємства (030504)

Економіка підприємства (5.03050401)

На контрактній основі. Термін навчання 2,5 роки.


Фінанси і кредит (030508)

Фінанси та кредит (5.0305801)

На контрактній основі. Термін навчання 2,5 роки.


Соціальна допомога (130101)

Соціальна робота (5.13010101)

На контрактній основі. Термін навчання 2,5 роки.


Прийом заяв

Порядок роботи приймальної комісії:

З понеділка по п’ятницю – з 8 00 до 17 00

В суботу – з 8 30 до 14 00

Неділя – вихідний

Обідня перерва – з 12 30 до 13 30

В п’ятницю,  24 липня, приймальна комісія працює до 1800

З 25 липня по 08 серпня 2015 р. приймальна комісія працює без вихідних.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2015 року

03 серпня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить коледж

24 липня 2015 року

-

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить коледж

о 18.00 годині

24 липня 2015 року

-

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси


о 12.00 годині

01 серпня 2015 року

28 серпня

2015 року

Строки проведення коледжем творчих конкурсів

21липня-01 серпня 2015року

-

Строки проведення коледжем вступних випробувань

25 липня-01 серпня 2015 року

-

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години 02 серпня 2015 року,

оновленого – не пізніше 07 серпня 2015 року

не пізніше

31 серпня 2015 року

Термін виконання вступниками вимог до зарахування відповідно до пункту 14.1 розділу ХІV цих Правил

до 18.00 години 05 серпня 2015 року

не пізніше

04 вересня 2015 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 08 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 14 серпня

не пізніше

7 вересня 2015 року

 

  Вартість одного року навчання на контрактній формі (2015/2016 н.р) становить*

  Спеціальність

  Вартість одного року навчання, грн. (2015/2016 н.р.) *

  Денна форма навчання Заочна форма навчання

  5.02020701

  Дизайн

  6965,00

  -

  5.03050401

  Економіка підприємництва

  6000,00

  3500,00

  5.03050801

  Фінанси і кредит

  6500,00

  3500,00

  5.03050901

  Бухгалтерський облік

  6000,00

  -

  5.05010301

  Розробка програмного забезпечення

  6965,00

  -

  5.05010201

  Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

  6900,00

  -

  5.05020201

  Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

  6000,00

  -

  5.05070104

  Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

  6000,00

  3000,00

  5.05130111

  Хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів

  -

  -

  5.05180102

  Оброблювання деревини

  6000,00

  3000,00

  5.13010101

  Соціальна робота

  6500,00

  3500,00

  * - може бути змінена

   

  на базі неповної середньої школи

   

   

   

   

  До заяви про вступ до коледжу додаються такі документи:

  • папка із зав’язками;
  • документ про освіту (оригінал або завірена копія);
  • 6 кольорових фотокарток без куточка (на заочну форму навчання - 4) розміром 3х4 см;
  • медична довідка 086-о або довідка про щеплення;
  • 20 аркушів формату А4;
  • 2 конверти з марками по Україні;
  • копія паспорта в розвороті (1 та 2 сторінки) або свідоцтва про народження;
  • копія ідентифікаційного коду;
  • оригінали документів, що дають право на пільги (при наявності);
  • посвідчення про приписку або військовий квиток вступник пред’являє особисто.
  На спеціальність «Дизайн»:
  • на базі 9 класів складаються екзамени з української мови та рисунку ;
  • на базі 11 класів складається екзамен з рисунку та конкурс сертифікатів з української мови.
  На спеціальність «Соціальна робота»:
  • на базі 9 класів складаються екзамени з української мови та історії України;
  • на базі 11 класів конкурс сертифікатів з української мови та історії України.

  Під час навчання в коледжі додатково можна отримати:

  • другу спеціальність на заочній формі навчання
  • атестат про повну загальну середню освіту
  • водійські права
  • робітничі професії:
   • столяр
   • верстатник
   • секретар керівника (організації, підприємства, установи)
   • оператор комп'ютерного набору
  • підвищення кваліфікації за напрямами:
   • основи адміністрування програми бухгалтерського обліку 1С:Підприємство
   • новітні інформаційні технології
   • комп'ютерний дизайн
   • комп'ютерне проектування меблевих виробів
   • підприємець-початківець

   

   На період вступних випробувань іногороднім абітурієнтам надається гуртожиток.

   Абітурієнти можуть подати одночасно максимум 15 заяв (до п'яти вишів і на три спеціальності в кожен).

   Крім принципу пріоритетності новими правилами визначено, що виші самі визначають, яким чином вони враховуватимуть середній бал атестата вступника. Закон також впроваджує новий механізм розрахунку конкурсного бала, через що не прийматимуться сертифікати ЗНО, отримані в попередні роки.

   Правилами прийому до вишів визначені такі строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання:

   10 липня - виші починають приймати заяви та документи у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання.

   21 липня - розпочинаються творчі конкурси.

   24 липня - кінцевий термін прийому заяв та документів від осіб, що складають вступні іспити, творчі конкурси чи проходять співбесіду, а також від тих, хто вступає на молодшого спеціаліста.

   25 липня - початок вступних іспитів (для тих, хто їх складає).

   31 липня (до 18:00) - кінцевий термін прийому заяв та документів від тих, хто не складає вступних іспитів; закінчуються вступні іспити і творчі конкурси.

   4 серпня (не пізніше 12:00) - кінцевий термін оприлюднення рейтингового списку вступників на бюджет.

   8 серпня - кінцевий термін прийому оригіналів документів до вишу, в якому вступнику запропонували бюджетне місце.

   10 серпня (не пізніше 12:00) - кінцевий термін зарахування вступників на бюджет.

   15 серпня - кінцевий термін опублікування рейтингового списку вступників за контрактом, а також подання оригіналів документів для навчання за контрактом.

    

   Адреса коледжу

   10029, Україна, м. Житомир, вул. Небесної Сотні (колишня Московська), 37

   E-mail: gtk (собака) zt.ukrtel.net

   Internet: ztk.zt.ua


   Довідки за телефонами: (0412) 47-31-71, 47-31-72

    

   Співпраця з ВНЗ

   Вищі навчальні заклади ІІІ- IV рівнів акредитації,

   в яких випускники Житомирського технологічного коледжу мають можливість продовжувати навчання

   за скороченим терміном

   з/п

   Спеціальність

   ВНЗ ІІІ-IV рівня

   1.

   Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

   • Житомирський державний технологічний університет
   • Житомирський національний агроекологічний університет
   • Вінницький національний технічний університет
   • Київський національний університет будівництва і архітектури
   • Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)
   • Київський національний університет технологій та дизайну
   • Харківський національний університет міського господарства (навчально-консультаційний центр у м. Житомирі)

   2.

   Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

   3.

   Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

   • Житомирський державний технологічний університет
   • Київський національний університет будівництва і архітектури
   • Вінницький національний технічний університет
   • Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)
   • Київський національний університет технологій та дизайну
   • Харківський національний аерокосмічний університет ім. Жуковського (ХАІ)

   4.

   Розробка програмного забезпечення

   5.

   Економіка підприємства

   • Житомирський державний технологічний університет
   • Житомирський національний агроекологічний університет
   • Вінницький національний технічний університет
   • Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь)
   • Київський інститут бізнесу і технологій (Житомирська філія)
   • Київський національний університет технологій та дизайну

   6.

   Фінанси і кредит

   7.

   Хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів

   • Київський національний університет технологій та дизайну (спеціальність «Технічна електрохімія»)
   • Державний ВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпропетровськ)
   • Національний лісотехнічний університет (м. Львів)
   • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (спеціальність «Хімічна технологія»

   8.

   Оброблювання деревини

   • Національний лісотехнічний університет (м. Львів)
   • Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)
   • Житомирський національний агроекологічний університет (спеціальність «Лісове і садово-паркове господарство»)
   • Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка (напрям «Технологічна освіта»)
   • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (спеціальність «Обладнання лісового комплексу»)
   • Житомирський державний технологічний університет (спеціальність «Технологія машинобудування»)

   9.

   Соціальна робота

   • Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка
   • Житомирський державний технологічний університет (спеціальність «Управління персоналом та економіка праці»)
   • Чернігівський державний технологічний університет
   • Національний педагогічний університет ім. Драгоманова (м. Київ)
   • Інститут журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв
   • Академія праці і соціальних відносин (м. Київ)
   • Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»(м. Житомир)
   • Одеський національний медичний університет
   • Буковинський державний фінансово-економічний університет (м. Чернівці)

   10.

   Дизайн

   • Київський національний університет технологій та дизайну
   • Національний лісотехнічний університет (м. Львів)
   • Київський національний університет культури і мистецтв
   • Житомирський інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв